કંટેન્ટ પર જાઓ

તે એકાગ્રતા હું છું !!

એપ્રિલ 23, 2013

તું જે યોગ કરે છે ને ?
ધ્યાનયોગ તે માટે જે એકાગ્રતા જોઈએને તે હું છું ! તે એકાગ્રતા હું છું !!
અને તેથી જ તો તારું ધ્યાન યોગમાં લાગેલું રહે છે !
નહિતર તારું ધ્યાન ભટકવાની શક્યતામાં તું યોગને કેવી રીતે પામત ?
                                                       નરેન કે સોનાર ” પંખી “

Advertisements

From → Uncategorized

ટિપ્પણી આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: