કંટેન્ટ પર જાઓ

એ -ક-લતા

મે 11, 2016

પહેલાં અહી એક સુંદર લતા હતી ! હવે એકલતા છે ! નરેન કે સોનાર ” પંખી”

via લતા……. એકલતા — NarenSonar”पंखी”

Advertisements

From → Uncategorized

ટિપ્પણી આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: